College van Burgemeester en Wethouders

Het college van B&W wordt gevormd door de wethouders Reint-Jan Auwema en Henk Kosters namens Gemeentebelangen, Alex Wekema (PvdA), Gerrit Alssema (CDA/CU) en burgemeester Klaas Smid (PvdA).

Henk Kosters
Wethouder & 1e locoburgemeester gemeente Noordenveld
namens Gemeentebelangen

HenkKosters
Portefeuille:

 • Ruimtelijke Ordening
 • Grondexploitatie en gebiedsontwikkeling
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Bouwvergunningen
 • Handhaving Bouwvergunningen
 • Monumenten
 • Herinrichting Roden-Norg
 • Herinrichting Peize
 • Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
 • Regiovisie
  (Regiopark / Economie)
 • Landbouw
 • Gemeentelijke eigendommen (beheer / onderhoud / strategie)
 • Afvalverwijdering en ‑verwerking
 • Riolering en waterzuivering
 • Gemeentelijk milieubeleid en -beheer
 • Milieuvergunningen en ‑meldingen
 • Water
 • Bodem
 • Landschapsbeleidsplan
 • Natuurontwikkeling
 • Vereniging voor natuur- en milieueducatie (IVN)
 • Handhaving milieu

Reint-Jan Auwema
Wethouder gemeente Noordenveld namens Gemeentebelangen
Reint-Jan klein
Portefeuille:

 • Wegen, straten en pleinen
 • Straatreiniging
 • Bruggen
 • Watergangen
 • Openbaar groen
 • Beheer begraafplaatsen
 • Regiovisie (Vervoer)
 • Verkeer (inclusief GVVP)
 • Openbaar Vervoer
 • Speeltoestellen
 • Toerisme en recreatie
 • Recreatieschap
 • Markten
 • Volkshuisvesting
 • Dorpsvernieuwing en herstructurering
 • Sport en Gezondheid
 • Coördinator Speciale Projecten Team

 

 

 

 

 

 

 

 

X