Kernwaarden

  • Gemeentebelangen is een lokale politieke partij zonder landelijke politieke gebondenheid en daaruit voortvloeiende politieke keuzes. Wij bedrijven “praktische” politiek, d.w.z. plaatselijke problemen plaatselijk oplossen met plaatselijk bekende mensen. Ter voorkoming van een grotere afstand tussen inwoners en lokale politiek zijn wij geen voorstander van een fusie van onze gemeente met andere gemeenten. Naar onze mening kunnen de beoogde voordelen van grotere kennis en capaciteit van het ambtelijk apparaat eenvoudiger en voordeliger worden behaald door intensieve samenwerking tussen gemeenten.
  • Voorzieningen: wij wensen de voorzieningen op onder meer sociaal, cultureel en sportief gebied in onze kernen en dorpen op niveau te houden, waarbij kosten en nut belangrijke factoren zijn. In de drie hoofdkernen dienen basisvoorzieningen aanwezig te zijn voor de dagelijkse behoeften.
  • Financiën: Wij staan een solide financieel beleid voor. Dit houdt in dat het totaal der belastingen jaarlijks in principe niet meer dan trendmatig verhoogd wordt. Het weerstandsvermogen (ons spaargeld) ligt tenminste op een niveau van 10% boven de minimumgrens.
  • Economische ontwikkeling: Wij richten ons op een duurzame, economische ontwikkeling van onze gemeente, met speciale aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. De gemeente is faciliterend en dienstverlenend richting het bedrijfsleven (laagdrempelige toegang tot het ambtelijk apparaat en het gemeentelijk bestuur). Wij zien de recreatieve sector als een belangrijk speerpunt in de economische ontwikkeling van onze gemeente, met name voor de werkgelegenheid en leefbaarheid van onze dorpen. Flexibiliteit in het bestemmingsplan moet er mede zorg voor dragen, dat bedrijfsterreinen vlot doorontwikkeld worden.
  • Groen: Wij hechten groot belang aan het behoud van het groene karakter van onze gemeente. De tijd van grootschalige uitbreidingen is voorbij. Wij kiezen voor kleinschalige woningbouwprojecten. Bij keuze voor inbreiden dienen de groene waarden van de dorpen gewaarborgd te blijven. De landbouwsector dient zich als drager van het landschap binnen de grenzen van het landelijk wettelijk kader optimaal te kunnen ontwikkelen.
  • Onderwijs: Wij leggen prioriteit bij de kwaliteit van het onderwijs, ook in de kleinere scholen. Wij zullen samenwerking van scholen met andere instellingen stimuleren teneinde kleinere scholen te kunnen behouden.
  • Vrijwilligers/Verenigingsleven: Vrijwilligerswerk en het verenigingsleven vormen een stevig fundament van onze samenleving. Wij maken ons sterk voor een optimale ondersteuning van deze “doe-groepen”.
  • Vitaliteit in de gemeente: Wij willen onze gemeente graag leefbaar en vitaal houden. Daarbij past zowel een maximale participatie van ouderen in onze gemeente, als een afdoende aanbod van voorzieningen en woningen voor onze jeugd.
  • Sociaal/Maatschappelijk: Wij hechten aan een passend aanbod van specifieke sociale en maatschappelijke voorzieningen waaronder zorg in de directe leefomgeving met specifieke aandacht voor de 1e lijns gezondheidszorg.
  • Veiligheid in de leefomgeving: De regionalisering van politie/brandweer enz. mag zeker niet ten koste gaan van het veiligheidsniveau en de veiligheidsbeleving. Wij maken ons sterk voor een veilige leefomgeving van onze inwoners. Daarbij willen wij de vrijwillige ondersteuning bij de brandweer en de politie nadrukkelijk behouden. De leefomgeving is bepalend voor de verkeerstechnische inrichting.
X