Nieuws

Hendrik Smeenge nieuwe “burgemeester”?

Gemeentebelanger Hendrik Smeenge is deze dagen voor even “burgemeester” van de gemeente Noordenveld. Hoe zit dat precies? En kan Hendrik het burgemeesterschap wel combineren met zijn drukke werkzaamheden op de boerderij? Hendrik legt het uit.

Laatste kans!

Heeft u al een reactie gegeven op het raads- en coalitieakkoord? U heeft nog tot 6 juni de kans!

Op woensdag 2 mei heeft burgemeester van de gemeente Noordenveld Klaas Smid uit handen van Henk Kosters het raadsakkoord ‘Noordenveld weet raad!’ en het coalitieakkoord ‘Verbinden, samenwerken, doen!’ in ontvangst mogen nemen. Concept want u, als inwoner van Noodenveld heeft het laatste woord.

Laat weten wat u van het raads- en coalitieakkoord vindt. Vul een reactieformulier in op de website van de Gemeente Noordenveld of bij de bibliotheken in Norg, Peize en Roden. Op woensdag 4 juli zal de raad de definitieve versie van het raads- en coalitieakkoord vaststellen.

Raadpleging inwoners voor concept raads- en coalitieakkoord

De gemeenteraad en het college van B&W willen graag weten wat de inwoners van Noordenveld vinden van de uitgezette koers in het raads- en coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode 2018-2022. Daarom hebben inwoners de komende twee weken, tot en met 6 juni 2018, de mogelijkheid de akkoorden te raadplegen en hun reactie erop te geven.
Inwoners kunnen via www.gemeentenoordenveld.nl hun reactie op de ingezette koers in het raads- en coalitieakkoord geven. Daarnaast liggen beide akkoorden ter inzage op diverse locaties in de gemeente zoals dorpshuizen en bibliotheken. Hier kan ook schriftelijk op de akkoorden worden gereageerd. Ook worden op 30 mei van 18.30 tot 20.30 uur inloopbijeenkomsten georganiseerd. Deze inloop-bijeenkomsten zijn in de Brinkhof in Norg, het dorpshuis in Peize en in de oude hal van het gemeentehuis in Roden.

Advies aan gemeenteraad
De gegeven reacties en opmerkingen worden na 6 juni verzameld en met een advies vanuit de gemeente aangeboden aan de gemeenteraad. Mogelijk dat de gemeenteraad op basis hiervan beslist dat er nog wijzigingen in het akkoord komen of dat onderwerpen met extra aandacht worden meegenomen in de uitvoering van het akkoord. Op 4 juli zal de raad de definitieve versie van het raads- en coalitieakkoord vaststellen.

Betrokkenheid
De gemeente Noordenveld zoekt en stimuleert actief de betrokkenheid van haar inwoners. Omdat betrokkenheid bijdraagt aan draagvlak voor ideeën, een levendige democratie en een vernieuwende samenleving. Daarom vindt de gemeenteraad het belangrijk dat inwoners de mogelijkheid hebben om de stukken te raadplegen en hun reactie hierop kunnen geven.

Noordenveld weet raad
Het raadsakkoord ‘Noordenveld weet raad’ is opgesteld door alle fracties in de gemeenteraad. Met dit raadsakkoord wil de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het effectief en efficiënt besturen van de gemeente.

Verbinden, samenwerken, doen!
Daarnaast hebben de coalitiepartijen Gemeentebelangen, PvdA/Groen Links, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord ‘Verbinden, samenwerken, doen!’ opgesteld in een afzonderlijk document. Dit is een aanvulling, verdieping en nadere uitwerking van het raadsakkoord.

Beëdiging wethouders en nieuwe raadsleden.

Afgelopen maandag zijn in een speciaal ingelaste raadsvergadering de vier wethouders beëdigd die de komende vier jaar de klus moeten gaan klaren. Namens Gemeentebelangen Noordenveld nemen Henk Kosters en Kirsten Ipema Kirsten Ipema als wethouders zitting in het college van B&W dat verder bestaat uit burgemeester Klaas Smid en de wethouders Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) en Jeroen Westendorp(CDA/ChristenUnie).

De twee raadszetels die door de beëdiging van Henk Kosters en Kirsten Ipema zijn vrijgekomen zijn ingenomen door Jarco Westerhof uit Peize en Armein Sikkenga uit Roden. Daarmee is de negenkoppige fractie van Gemeentebelangen weer compleet. Jan Posthumus sprak na afloop van de beëdiging met de nieuwbakken raadsleden en wethouder Kirsten Ipema.

Raads- en coalitieakkoord gemeente Noordenveld.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart j.l. is er onder aanvoering van Gemeentebelangen de afgelopen weken hard gewerkt aan een raads- en coalitieakkoord. Afgelopen woensdagavond konden alle handtekeningen worden gezet en mocht burgemeester van de gemeente Noordenveld Klaas Smid​ uit handen van Henk Kosters het raadsakkoord ‘Noordenveld weet raad!’ en het coalitieakkoord ‘Verbinden, samenwerken, doen!’ in ontvangst nemen. Jan Posthumus​ sprak na afloop met fractievoorzitter van Gemeentebelangen Rikus Koopman​ die tekst en uitleg gaf.

Het Raadsakkoord is hier te downloaden.
Het Coalitieakkoord is hier te downloaden.

Tweede wethouderskandidaat Gemeentebelangen Noordenveld bekend: Kirsten Ipema

Het proces om te komen tot een akkoord en een coalitie in Noordenveld is gaande. Op basis van de verkiezingsuitslag gaat Gemeentebelangen Noordenveld voor twee wethouders in het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. Dat Henk Kosters de ambitie en wil heeft om terug te keren was al langer bekend. De tweede kandidaat-wethouder van Gemeentebelangen is Kirsten Ipema. Uit meerdere kandidaten is de uiteindelijke keuze op haar gevallen.

Kirsten (1981) studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en werkt momenteel als project- en teammanager bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Vanuit het verenigingsleven van Langelo kwam zij in aanraking met de politiek. Kirsten wil zich graag inzetten voor de samenleving en hoe kan dit beter dan als wethouder: “Ik vind het belangrijk dat mensen kunnen meepraten over wat er in Noordenveld gebeurt en hoe hun leefomgeving eruit ziet. Laten we samen onze gemeente nog mooier, duurzamer en gezonder maken”.

Voortgang coalitievorming in Noordenveld

Op basis van de verkiezingsuitslag heeft Gemeentebelangen Noordenveld het voortouw genomen om te komen tot een bestuursprogramma voor de gemeente Noordenveld 2018-2022. Afgelopen weekend zijn gesprekken gevoerd met alle politiek partijen. Deze gesprekken zijn open, constructief en in een prettige sfeer verlopen.

Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat Gemeentebelangen gaat verkennen of een voortzetting van de bestaande coalitie (Gemeentebelangen, PvdA/ GroenLinks, CDA en CU) haalbaar is. Daarnaast zijn alle partijen uitgenodigd om te bekijken op welke manier een zo breed mogelijk gedragen bestuursprogramma tot stand kan komen.

Beëdiging raadsleden gemeente Noordenveld

Voor een volle publieke tribune zijn afgelopen donderdagavond de 23 gemeenteraadsleden van de gemeente Noordenveld officieel beëdigd. Waaronder maar liefst 9 leden van Gemeentebelangen Noordenveld die zeer content waren met de vroege afloop van hun eerste vergadering. Na afloop spraken ze de goede hoop uit dat de raadsvergaderingen ook in de toekomst efficiënt zullen gaan verlopen.

Fris elan en ervaring.

Vrijdagmorgen om 10:00 uur heeft burgemeester van de gemeente Noordenveld Klaas Smid de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart j.l. bekend gemaakt. Gemeentebelangen Noordenveld kwam met 9 zetels als grote winnaar uit de bus kwam.

Met Kirsten Ipema, Rikus Koopman, Ryanne Meijer-Steendam, Richard Veurman en Jeroen Kruims nemen er namens Gemeentebelangen vijf nieuwe gezichten plaats in de gemeenteraad. De ervaren raadsleden Jos Darwinkel, Hendrik Smeenge en Jan ten Hoor en demissionair wethouder Henk Kosters maken de voorlopige fractie van Gemeentebelangen compleet.

Met combinatie van fris elan en ervaring is Gemeentebelangen klaar voor de bestuursperiode 2018-2022.

Jan Posthumus sprak na de bekendmaking van de officiële uitslag met Richard Veurman, Ryanne Meijer-Steendam en Kirsten Ipema.

Gemeentebelangen Noordenveld neemt initiatief tot vorming bestuursprogramma

Op basis van de verkiezingsuitslag neemt Gemeentebelangen Noordenveld het initiatief te komen tot de vorming van een bestuursprogramma voor de gemeente Noordenveld 2018-2022, welke recht doet aan de uitslag van de verkiezingen.

Wij hechten er waarde aan dat alle partijen betrokken worden bij dit proces. Het heeft ook onze voorkeur te komen tot een breed gedragen akkoord.

Volgend weekend zullen verkennende gesprekken met alle partijen worden gevoerd om te bezien wat de (on) mogelijkheden zijn. Alle partijen kunnen op deze wijze meedenken en suggesties aandragen om te komen tot een breed gedragen akkoord.

Na deze verkennende gesprekken beraden wij ons op de volgende te nemen stappen.

Namens Gemeentebelangen Noordenveld.
Henk Kosters

GB TV

Agenda

Geen evenementen op dit moment

X